УСТЕН ПРЕВОД

Поръчки за устен превод от заклет преводач


Ако желаете да се представите компетентно пред различни институции в Германия,
но все още не говорите добре немски език, можете да ме ангажирате да Ви придружа
като преводач, било в кметството, пред нотариуса , адвоката и т.н..

Моят опит и квалификация ми позволяват да Ви предложа всички форми
на устен превод, вкл. и симултанен превод по време на конференции,
конгреси или изложения.

Като съдебно заклет преводач третирам всички информации и разговори
с моите клиенти абсолютно дискретно.

ПИСМЕН ПРЕВОД

Поръчки за писмен превод със заверка

Като квалифициран, съдебно заклет преводач, изготвям писмени преводи със заверка
както от български на немски, така и от немски на български език.

При това гарантирам високо качество и професионално оформяне на изготвените от мен преводи, като изпълнявам работата си в бързи срокове и на добри цени.

Поръчките от частни лица

Писмените преводи от частни лица са предимно преводи на техните официални документи,
като напр. превод на акт за раждане, на свидетелство за граждански брак, за семейно положение, за местоживеене, превод на дипломи, академични справки за квалификация и преквалификация, на училищни свидетелства, на договори, на съдебни решения, медицински свидетелства, пълномощно, актове за смърт и т.н.

Обществените поръчки за писмен превод

са предимно от юридически институции, комунални служби и учреждения, нотариуси и т.н.,
като съдебни решения, договори, застрахователни полици, извлечения от търговския регистър, митническа документация, решения за регистрация на фирма, свидетелства за съдимост, за правоуправление на моторно превозно средство, финансов отчет, фирмена кореспонденция, рекламни материали и др.