TK_3

Поръчки за писмен превод със заверка

Като квалифициран, съдебно заклет преводач, изготвям писмени преводи със заверка
както от български на немски, така и от немски на български език.

При това гарантирам високо качество и професионално оформяне на изготвените от мен преводи, като изпълнявам работата си в бързи срокове и на добри цени.

Поръчките от частни лица

Писмените преводи от частни лица са предимно преводи на техните официални документи,
като напр. превод на акт за раждане, на свидетелство за граждански брак, за семейно положение, за местоживеене, превод на дипломи, академични справки за квалификация и преквалификация, на училищни свидетелства, на договори, на съдебни решения, медицински свидетелства, пълномощно, актове за смърт и т.н.

Обществените поръчки за писмен превод

са предимно от юридически институции, комунални служби и учреждения, нотариуси и т.н.,
като съдебни решения, договори, застрахователни полици, извлечения от търговския регистър, митническа документация, решения за регистрация на фирма, свидетелства за съдимост, за правоуправление на моторно превозно средство, финансов отчет, фирмена кореспонденция, рекламни материали и др.